REKRUTACJA w pytaniach i odpowiedziach

 

***

Pytania dotyczące rekrutacji do szkół

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?

Od kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?

Czy do każdej wskazanej szkoły muszę złożyć wniosek ?

Jakie dokumenty należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru wraz z wnioskiem?

Ile klas/szkół mogę wybrać?

Czy mogę złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej?

W jaki sposób mogę się zalogować do systemu rekrutacji elektronicznej?

Czy, posiadając wystarczającą liczbę punktów, zostanę przyjęty do każdej szkoły, do której wystarczy mi punktów i dopiero wtedy zdecyduję, którą wybiorę?

W jaki sposób działa system rekrutacyjny?

Jak policzyć punkty rekrutacyjne?

Czy w tym roku będzie druga rekrutacja?

Co zrobić, jeśli nie dostanę się do żadnej szkoły?

Pytania dotyczące naszego liceum

Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej?

Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?

Czy nauka w szkole odbywa się w systemie zmianowym?

Czy w szkole obowiązuje strój jednolity?

Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy?

Czy w liceum będę miał/a możliwość kontynuowania nauki drugiego języka obcego, którego uczyłam/em się w szkole podstawowej?

Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum salezjańskim?

Jak dojechać do szkoły?

Czy w szkole można zjeść obiad?

Czy lekcje religii są obowiązkowe?

Czy osoby innych wyznań mogą uczęszczać do szkoły?

Czy szkoła planuje zorganizować w tym roku dzień otwarty?

***

Odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji do szkół

*

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej? Zgodnie z informacją MEiN z dnia 28 stycznia 2021 roku o terminach postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 wnioski do szkół będzie można składać od 17 maja 2021 oraz w wersji elektronicznej, gdy właściwe kuratoria podadzą do wiadomości terminy. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków w formie elektornicznej będą dostępne na stronie slaskie.edu.com.pl, która obsługuje rekrutację do szkół na terenie województwa śląskiego.

*

Od kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej? Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać  od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

*

Czy do każdej wskazanej szkoły muszę złożyć wniosek? Nie, złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

*

Jakie dokumenty należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru wraz z wnioskiem? Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów, które są brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy na ostatnim miejscu na liście jest dwóch lub więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów. Wspomniane kryteria to:

 • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty można dostarczyć do szkoły w wersji elektronicznej. Ponadto do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - w terminie od 26 czerwca do 10 lipca,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty - w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

*

Ile klas / szkół mogę wybrać? We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, a w nich dowolną liczbę oddziałów klas pierwszych. Wybór większej liczby szkół i oddziałów, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku rekrutacyjnym. Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów powinna być zgodna z preferencjami kandydata, należy na pierwszym miejscu wskazać oddział, do którego kandydat najbardziej chce się dostać.

*

Czy mogę złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej? Tak, można złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej lub szkoły w innej miejscowości obsługiwanej przez inny system rekrutacji elektronicznej. W takiej sytuacji uczeń może dostać się do więcej niż jednej szkoły. Decyzję o wyborze szkoły podejmie w momencie dostarczenia oryginałów dokumentów do wybranej szkoły.

*

W jaki sposób mogę się zalogować do systemu rekrutacji elektronicznej? Rejestracja do systemu rekrutacji elektronicznej Vulkan dla wszystkich kandydatów będzie odbywać się z wykorzystaniem numeru PESEL. Możliwość wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej udostępniona zostanie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

*

Czy, posiadając wystarczającą liczbę punktów, zostanę przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero wtedy zdecyduję, którą szkołę wybiorę? Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału w jednej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że uczeń nie może zajmować kilku miejsc w różnych klasach lub szkołach.

*

W jaki sposób działa system rekrutacyjny? W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał. Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów.

Przykład:

Kandydat 1 1) Oddział A w szkole nr 1 – zbyt mała liczba punktów 2) Oddział B w szkole nr 2 – zbyt mała liczba punktów 3) Oddział C w szkole nr 3 – 150 punktów

Kandydat 2

1) Oddział C w szkole nr 3 – 140 punktów

W pierwszej kolejności do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 jest brany pod uwagę kandydat 1, który miał za mało punktów, aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2, a nie kandydat 2, który oddział C w szkole nr 3 wybrał na pierwszym miejscu. Podsumowując, nie ma możliwości, aby ucznia nie było na liście w danym oddziale, a na tej samej liście znalazł się inny kandydat, który miał mniejszą liczbę punktów tylko dlatego, że dany oddział wskazał na wyższej pozycji we wniosku.

*

Jak policzyć punkty rekrutacyjne? Uczeń może uzyskać punkty za: 1) wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), w tym:

 • wynik z języka polskiego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
 • wynik z matematyki wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
 • wynik z języka obcego nowożytnego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,3;

2) świadectwo ukończenia szkoły (maksymalnie 100 punktów), w tym:

 • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczane według skali: - celujący  – 18 punktów, - bardzo dobry  – 17 punktów, - dobry  – 14 punktów, - dostateczny   – 8 punktów, - dopuszczający – 2 punkty,
 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • wolontariat lub pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego – 3 punkty,
 • inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów.

*

Czy w tym roku będzie druga rekrutacja? Co zrobić, jeśli nie dostanę się do żadnej szkoły? W bieżącym roku szkolnym ze względu na przesunięcie terminów rekrutacji nie będą wyznaczone terminy postępowania uzupełniającego. Jednakże szkoły dysponujące wolnymi miejscami będą przyjmować kandydatów po zakończeniu pierwszej rekrutacji. Warto śledzić na bieżąco informacje podawane przez szkoły.

***

Odpowiedzi na pytania dotyczące naszego liceum

*

Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej? Tak, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej. Rekrutacja odbywa się przez stronę slaskie.edu.com.pl/

*

Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne? Nie, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w szkole także są bezpłatne.

*

Czy nauka w szkole odbywa się w systemie zmianowym? Nie, nauka w naszym liceum odbywa się w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 (poranny apel - Słówko o godzinie 7:50), a kończą najpóĽniej o godzinie 16:00 (najczęściej jednaki o godzinie 14:20 lub 15:10).

*

Czy w szkole obowiązuje strój jednolity? Uczniowie naszego liceum posiadają mundurek (błękitna koszula i krawat), który noszą podczas codziennych zajęć lekcyjnych. Podczas uroczystości szkolnych obowiazuje stroju galowy określony w Statucie szkoły.

*

Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy? Zmiana klasy będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w danym oddziale będą jeszcze wolne miejsca. W przeciwnym wypadku zmiana klasy nie będzie możliwa.

*

Czy w liceum będę miał/a możliwość kontynuowania nauki drugiego języka obcego, którego uczyłam/em się w szkole podstawowej? Informacje o możliwości kontynuowania nauki drugiego języka obcego itp. na http://www.zabrzesalezjanie.pl/dla-kandydatów/rekrutacja/liceum-4-letnie.html

*

Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum salezjańskim? Nie, szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej i wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady. Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:

 • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

*

Jak dojechać do szkoły? Do naszego liceum można dojechać:

 • autobusami: z Bytomia linii nr: 20, 92, 169; z Gliwic linii nr: 57; z Tarnowskich Gór linii nr: 83, 158; z Zabrza linii nr: 81, 83, 111.

Czy w szkole można zjeść obiad? Tak, w szkole funkcjonuje sklepik; obiady przygotowywane są przez firmę kateringową.

*

Czy lekcje religii są obowiązkowe? Czy osoby innych wyznań mogą uczęszczać do szkoły? Decydując się na wybór liceum salezjańskiego zgadzasz się z katolickim charakterem szkoły. Formą działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły jest nauka religii.

*

Czy szkoła planuje zorganizować w tym roku dzień otwarty? W chwili obecnej nie ma możliwości zorganizowania dnia otwartego szkoły w dotychczasowej formie. Cały czas dokładamy wszelkich starań, aby kandydatom i ich rodzicom przybliżyć ofertę naszego liceum oraz atmosferę panującą w szkole a także zasady rekrutacji. Zachęcamy do śledzenia naszej szkolnej strony internetowej http://www.zabrzesalezjanie.pl oraz profilu na facebooku.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia wygody w korzystaniu z serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.