Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

REGULAMIN  REKRUTACJI UCZNIÓW
 DO PUBLICZNEGO LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

§ 1

Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy dotyczące przyjmowania uczniów do Liceum prowadzonego przez osobę prawną (Kościół Katolicki), nie będącą jednostką samorządu terytorialnego.

§ 2

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu stosuje przepisy MEN w zakresie obowiązującym placówki oświatowe tego typu.

§ 3

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. przyjmuje się zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 ustalone w tym dokumencie.

§ 4

W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego katecheza jest przedmiotem obowiązkowym. Uczniowie innych, niż Kościoła katolickiego wyznań, zobowiązani są przedstawić świadectwo uczestnictwa wraz z oceną końcową dyrektorowi PLOTS.

§ 5

Zapis  § 4  dotyczy wyłącznie uznanych przez prawodawstwo polskie wyznań religijnych.

§ 6

Maksymalna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 28, w tym 26 osób zostanie przyjętych wg ustalonych kryteriów. Dwa miejsca w każdej klasie, ze względu na charakter szkoły, pozostaną w gestii dyrektora szkoły.

§ 7

Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
Termin wynika z rekrutacji elektronicznej

18 maja 2018 r. – 18 czerwca 2018r.

§ 8

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:
1) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne (m.in. rozmowę kwalifikacyjną)
2) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego

§ 9

O przyjęciu kandydata do klasy I Publicznego Liceum Ogólnokształcącego decyduje:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
2) liczba punktów możliwych do uzyskania  za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu

§ 10

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

§ 11

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Minimum punktów, które musi kandydat uzyskać w kwalifikacji wynosi 100 pkt.

§ 12

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają (w kolejności):

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

d) absolwenci Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu

  § 13

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

  § 14

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 . o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z poen. Zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

§ 15

W szczególnych przypadkach (uzasadnionych charakterem szkoły) dyrektor może podjąć decyzję
o przyjęciu kandydata w poczet uczniów szkoły.

  § 16

Listę przyjętych do klas I Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego
w Zabrzu zatwierdza ostatecznie dyrektor i podaje do wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń.

§ 17

Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły
lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

§ 18

Niniejszy Regulamin obowiązuje rekrutację na rok szkolny 2018/2019.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia wygody w korzystaniu z serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.