Jeżeli posiądziemy wiedzę bez pokory, nigdy nie będziemy synami
Bożymi, ale synami ojca pychy, którym jest szatan
ks. Jan Bosko